Tuyến đường VTNZ Jipcho Road

Các tuyến đường liên quan cần lưu ý Tuyến đường thi bằng Full Parkhouse Road State…

Tuyến đường VTNZ Lichfield Street

Các tuyến đường liên quan cần lưu ý Fitzgerald Avenue Cashel Street Raglan Street Essex Street…

Tuyến đường VTNZ Northwood

Các tuyến đường liên quan cần lưu ý Tuyến đường 1: Main N Road Sturrocks Road…